Terms and Conditions เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

      บริษัท FULL LINE COMPUTER CO., LTD. รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก fulllinecomputer.co.th เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไป
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ
 • สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก

เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

 • พิมพ์เอกสารออกมาแล้วดำเป็นเปื้อน
 • พิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นเส้น แนวนอนและแนวตั้ง
 • พิมพ์เอกสารออกมาแล้วเป็นจุดๆ
 • ตัวเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • ต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์
 • Sticker Warranty หรือสติ๊กเกอร์รับประกันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข
 • ไม่ผ่านการแก้ไข ดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้
 • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท ไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติเป็นต้น